Skogen i Skolan

Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan
skolan och Sveriges skogliga intressenter.

På skolans villkor

Skogen i Skolans verksamhet bedrivs på skolans villkor och vi
vill erbjuda skolan utökade möjligheter till verklighetsstudier
av skogen och skogsindustrin.

Utomhusbaserat lärande

Skogen i Skolans pedagogiska idé bygger på att så långt som
möjligt koppla samman teori och praktik för att öka lärares
och elevers intresse för, och kunskap om skog. Här är
bland annat utomhuspedagogiken ett verktyg.

Skogen i Skolan
På skolans villkor
Utomhusbaserat lärande